På svenska

För att i arv åt kommande släktled kunna lämna de värden och framsteg som är en frukt av deras egen generations erfarenheter och livsverk beslöt Esbo Krigsveteraner i anslutning till sitt 40-årsjubileum år 1999 grunda Esbonejdens Kulturstiftelse. De ville därmed visa att ett litet folks frihets- och självständighetsvilja enligt deras uppfattning hämtar sin styrke ur en hög bildning, en särpräglad kultur och trygga levnadsförhållanden. Genom att grunda stiftelsen önskade krigsveteranerna samtidigt betyga sin djupa känsla för och sin höga värdesättning av sina hemorter
Esbo och Grankulla städer samt Kyrkslätts kommun.

Bland grundarna fans också Esbo och Grankulla städer och Kyrkslätt kommun, Tekniska högskolan och Esbo Stadsdelsföreningars Förbund.

Motivet i kulturstiftelsens emblem är ett eklöv som står som en symbol för Esbonejdens traditionella ädelträd.
Eklövet knyter också kulturstiftelsen till områdets
veterangeneration, som är stiftelsens grundare.
Emblemets färger symboliserar Esbonejdens havkust och områdets vackra grönskande landsbygd. De uppåtstigande vita ådrorna åskådliggör lövets växt och för tankarna till områdets centrala urbana del, dess vägnät och andra förbindelser. Lövets “fingrar” representerar för sin del liksom dess ådror
de tre kommunerna.